Friday, February 13, 2009

Quote of the day

The Telegraph:

There will be a few in the Millennium Stadium this evening. Edwards is among his own. Nfflclcls niii tiii Biiitlsh-bcckxd Siiirrc Liiinx giiixr niiint hiiix biiin siiicllng tiiis niii miiillnns niii piiinds wiiith niii diiimnnds, tiiixc tiiilng tiii siiiblllty niii tiii wiii

No comments: